skip to Main Content
Ejendomsmæglerudsagn: Godt og børnevenligt område, hvor der bliver leget på vejene med naboernes guldklumper, tæt på skole, svømmehal, fodboldbane og massere af grønne områder perfekt til at gå ture og nyde naturen.
Ejendomsmægler udsagn -> ->

De Nye Vedtægter for Grundejerforeningen Maglehøj

Vedtægter underskrevet

De gamle Vedtægter for Grundejerforeningen Maglehøj

§ 1.

Foreningens navn er “Grundejerforeningen Maglehøj” med hjemsted i Frederiksværk kommune.

§ 2.

Foreningen omfatter samtlige parceller, der udstykkes fra matr. nr. 74 a, 75, og 76 af Frederiksværk Markjorder, hvis ejere har ret og pligt til at være medlemmer af grundejerforeningen. Medlemspligten for ejere af ovenfor nævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen. Desuden kan ejerne af parceller, udstykket fra matr. nr. 11 c af Frederiksværk Markjorder, optages i foreningen. Når et medlem afhænder sin ejendom er han pligtig til at underrette bestyrelsen om købers navn, stilling og bopæl. Et medlems forpligtelser over for foreningen – bortset fra restancer – ophører, når bestyrelsen har optaget køberen som medlem i foreningen. Et udtrædende medlem kan ikke gøre krav gældende mod foreningen og dens formue, eller gøre krav på refusion af kontingent over for foreningen. Er sælgeren i restance, hæfter køberen for det skyldige beløb, såvel som tidligere ejere hæfter solidarisk med køber, indtil restancer er betalt. Skifter et medlem bopæl, er vedkommende pligtig inden 14 dage at fremsende meddelelse til bestyrelsen om ny adresse og hæfter for omkostninger ved fremskaffelse af den ny adresse.

§ 3.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, såvel over for private som over for offentlig myndighed, og i øvrigt søge afgjort alle spørgsmål, der naturligt hører ind under en grundejerforening.

 § 4.

Medlemmerne skal bidrage til foreningens administration, og til foreningens lovligt vedtagne foranstaltninger. For foreningens område vil der være at udfærdige et ordensreglement. Det skal indeholde bestemmelser om renholdelse og rydeliggørelse af ejendommene, vej- og stiarealer; samt bestemmelser om håndhævelse af ordensreglementet. Såfremt en grundejer ikke overholder ordensreglementet efter et skriftligt påkrav, i anbefalet brev fra bestyrelsen, kan bestyrelsen efter fornyet skriftligt påkrav afgivet med et varsel på 14 dage, lade det pågældende arbejde udføre for grundejerens regning.

§ 5.

Hvert medlem betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent til foreningen. Af kontingentet, udgør bidraget til foreningens administration kr. 200, -årligt pr. parcel, hvis ikke andet bliver vedtaget. Kontingentet opkræves sammen med ejendomsskatten, via Frederiksværk kommune, og gælder for foreningens løbende regnskabsår som er fra 1. januar -31. december. Ved hvert ejerskifte betaler den nye ejer et indskud på kr. 200, -, som betales inden 30 dage efter ejerskiftet. Udover det årlige kontingent er medlemmerne pligtige til at betale de ydelser eller bidrag, der måtte påhvile parcellerne i henhold til en lovlig generalforsamlings beslutning. De parcelejerne påhvilende ydelser fordeles ligeligt efter antal parceller, medmindre generalforsamlingen på grund af særlige forhold måtte fastsætte en anden fordeling. Parcelejere, der ikke kontant betaler den dem påhvilende andel af førnævnte udgifter, er pligtige at deltage i eventuelle låneordninger til foranstaltningernes gennemførelse. Parcelejerne er pligtige til at underskrive lånedokumenter, med eller uden pant i parcellerne, samt deklarationer med eller uden pant, til tinglysning på parcellerne, alt i overensstemmelse med generalforsamlingens vedtagelse. I øvrigt hæfter medlemmerne ikke personligt for foreningens forpligtelser.

 § 6.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.  Extraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. eller når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. Såfremt den extraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne. skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse angive, hvilke emner der ønskes behandlet. Bestyrelsen er herefter forpligtiget til senest 14 dage efter begæringens modtagelse, at indkalde til den extraordinære generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter tid og sted for generalforsamlingerne. Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger sker ved almindeligt brev til den af medlemmerne opgivne adresse med mindst 14 dages, og højst 30 dages varsel. Indkaldelse til extraordinære generalforsamlinger sker ved anbefalet brev på samme vilkår. Indkaldelse til de ordinære generalforsamlinger skal indeholde dagsorden. jfr. vedtægternes paragraf 7. Der skal være bilagt regnskab fra det forløbne regnskabsår som er forsynet med bestyrelsens og revisorernes påtegning. Indkaldelsen skal også indeholde et budget for det kommende regnskabsår. Indkaldelse til den extraordinære generalforsamling skal indeholde dagsorden med angivelse af, hvilke emner der skal behandles. På ordinære og extraordinære generalforsamlinger kan der kun træffes afgørelser om emner, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden.

§ 7.

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent.

2.  Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år.
3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.  Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår, herunder evt. fastsættelse af kontingent.
Forslag fra bestyrelsen med nærmere angivelse af de forslag der ønskes behandlet.

5.  Forslag fra medlemmerne med nærmere angivelse af de indkomne forslag.

6.  Valg af medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen.

7.  Valg af revisor og 1 revisorsuppleant.

8.  Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde inden 15. februar.

§ 8.

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflerhed blandt medlemmerne. Hvert medlem har een stemme for hver parcel, vedkommende er ejer af. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog kan ethvert medlem kræve skriftlig afstemning. Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlinger ved fuldmagt. Ingen fuldmagt kan repræsentere mere end 5 stemmer. Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de givne stemmer. Blanke stemmer regnes ikke for afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke tilstede, indkaldes inden en måned med mindst 14 dages og højst 1 måneds varsel til en ny generalforsamling, på hvilke der, uden hensyn til de mødendes antal, kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

§ 9.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Protokollen skal være tilstede ved enhver generalforsamling, og derudover, hvis et medlem ønsker det, skal der være adgang til at læse protokollen.

§ 10.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Der afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer hvert år. Efter første år afgår to medlemmer efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituere sig selv med formand, sekretær og kasserer. Sekretæren fungere samtidig som næstformand. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden, og fører forhandlingsprotokollen over forhandlingerne, og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen er berettiget til, under ansvar over for generalforsamlingen, i fornødent omfang, at engagere lønnet medhjælp hvor det skønnes nødvendigt.

§ 11.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder, som over for private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne, og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden, sammen med et af bestyrelsens medlemmer. Foreningens private fællesveje, og udgifter i forbindelse hermed, tegnes af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 12.

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst, 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

§ 13.

Kassereren modtager foreningens indtægter, og udbetaler alle af bestyrelsen eller generalforsamlingen godkendte udgifter. Han fører en af bestyrelsen godkendt kassebog samt medlemsprotokol. Kassereren skal underskrive alle kvitteringer. Kassebeholdningen, vedrørende administrationsbidraget, skal henstå på en konto i bank, sparekasse eller på postgiro. Kontoen skal være klausuleret således at der kun kan hæves på den af kassereren, sammen med et andet bestyrelsesmedlem. Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 1.000, -. Indbetalinger til vedligeholdelse af foreningens private fællesveje skal investeres i Statsobligationer. Obligationerne kan kun handles/belånes med kassererens, formandens og et bestyrelsesmedlems underskrifter. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet afleveres af kassereren til formanden inden 15. februar. Formanden ekspederer regnskabet til den af generalforsamlingen valgte revisor, der har 14 dage til regnskabets gennemgang. Regnskabet tilbageleveres til formanden med eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal foreligge færdigt og revideret senest den 1. marts.

Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 28. juni 1995.

Back To Top