skip to Main Content
Ejendomsmæglerudsagn: Godt og børnevenligt område, hvor der bliver leget på vejene med naboernes guldklumper, tæt på skole, svømmehal, fodboldbane og massere af grønne områder perfekt til at gå ture og nyde naturen.
Ejendomsmægler udsagn -> ->

Hegnsbestemmelser for grundejerforeningen “Maglehøj”.

 

Reglerne er beskrevet i offentlig lov, kendelse om fredning af hegn af 1937 og vores lokalplan. Uddrag fra bekendtgørelse af lov om offentlige veje af 6. August 1985 § 103. Stk. 2 og bekendtgørelse af lov om private fællesvej af 6. August 1985 § 47 stk. 1. :

Beskæringerne skal fortages i højder og til skel, som vist på ovenstående skitse, hvor frihøjderne er angivet.
Beskæringen af beplantninger til skel mod vej eller sti skal være til bagkant af fortov eller rabat.Træer og buske skal være beskåret til en højde af 2,75 meter over fortov eller rabat og 4,20 meter over kørebane.

Vore ydre hegn omkring grundejerforeningens område er omfattet af en fredningskendelse af 1937.

Essensen af fredningen er bl.a.: Jorddigerne ikke må fjernes, nedrives, undergraves eller graves og bevoksning ikke må ryddes, hugges eller nedskæres. Fornøden beskæring kan finde sted, dog at bevoksningen ikke derved må gås nærmere end :
Hegnene mod Øst 2m på hver side af midten.
Hegnene mod Syd 1.5m på hver side af midten.
Hegnene mod Vest 63 cm på hver side af midten.

Se teksten fra fredningskendelsen ved at klikke her

Lokalplan 05.9, januar 1997 § 9.3.2.: Hegning må i såvel naboskel som vejskel kun etableres som levende hegn, der må støttes af et indtil 1,25 meter højt ståltrådshegn. Det levende hegn skal dog senest 4 år efter etableringen være mindst i højde med et eventuelt ståltrådshegn. I område D (mod Skovvej) må der dog hegnes med hegn i træ i op til 1,80 meter mod nabo.
Se hele lokalplanen på kommunens hjemmeside

Såfremt en grundejer ikke overholder ordensreglementet efter et skriftligt påkrav, i anbefalet brev fra bestyrelsen, kan bestyrelsen efter fornyet skriftligt påkrav afgivet med et varsel på 14 dage, lade det pågældende arbejde udføre for grundejerens regning.

Back To Top