skip to Main Content
Ejendomsmæglerudsagn: Godt og børnevenligt område, hvor der bliver leget på vejene med naboernes guldklumper, tæt på skole, svømmehal, fodboldbane og massere af grønne områder perfekt til at gå ture og nyde naturen.
Ejendomsmægler udsagn -> ->

 

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN

Forretningsordenen supplerer grundejerforeningens vedtægt.

Dagsordenen til bestyrelsesmøder udformes som minimum med følgende punkter:

 Godkendelse af dagsorden
 Godkendelse af referat fra sidste møde
 Gensidig information
 Økonomi
 Sager til behandling
 Info til grundejerne
 Næste møde

Sekretæren udarbejder i samarbejde med formanden dagsordenen til bestyrelsens møder. Dagsordenen bilægges relevante bilag. Dagsordenen udsendes almindeligvis mindst fem ugedage før mødet.

Sekretæren foranlediger løbende opdatering af Hjemmesiden og Facebook, herunder referater fra bestyrelsesmøder.

Sekretæren sørger for fordeling af post/mails til de bestyrelsesmedlemmer, som tager sig af opfølgningen.

Korrespondance og andet relevant materiale opbevares elektronisk.

Kassereren har i forening med formanden bemyndigelsen til at foretage betalinger og pengeoverførsler over Netbank, som er eneste betalingssystem.

Der opereres ikke med kontant beholdning, idet alle beløb indestår på bankkonti.

Indeståender, der ikke er behov for til den løbende drift (inklusiv en vis buffer), men er henlagt til senere renovering af veje, stier og fortove placeres i investeringer med lav risiko. Placeringen sker i samarbejde med bankens finansrådgivere. Placeringer skal godkendes af bestyrelsen. Kasserer og formand er herefter i forening bemyndiget til at foretage selve ekspeditionen heraf.

Beslutning om opgaver, der har været i udbud, træffes af bestyrelsen.

Kontrakter underskrives af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem, der som udgangspunkt er det bestyrelsesmedlem, der har haft med sagen at gøre.

Bestyrelsen foretager mindst en gang årligt en besigtigelsesrunde i foreningens område for at registrere mulige opgaver til opfølgning. Sekretæren udarbejder referat fra besigtigelsen.

Formand og sekretær udarbejder med passende intervaller nyhedsbreve, der inden udsendelse sendes til kommentering hos øvrige bestyrelsesmedlemmer. Emnerne tager udgangspunkt i drøftelser på et foregående bestyrelsesmøde.

Forretningsordenen er godkendt af bestyrelsen den 10. marts 2017.

Back To Top